נספח זה (“הנספח“) הינו חלק מהסכם בין חברת אקספוזבוקס בע”מ, ח.פ. 514872431 (להלן: “ספק השירותים או “אקספוזבוקס“), לבין הלקוח (הלקוח“), והינו חלק מההתקשרות או ההסכם בין הצדדים (“ההסכם“).

1.  גדרות

1.1.  “חקיקת פרטיות המידע” משמע כל החוקים והתקנות החלים על הגנת הפרטיות ואבטחת מידע במדינת ישראל, לרבות, ללא הגבלה, חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק“) ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע”ז-2017 (להלן: “התקנות“), כפי שיתוקנו או יוחלפו מעת לעת, לרבות כל פרשנות שיפוטית ו/או החלטה מנהלית חלוטות ומחייבות של הנ”ל.

1.2.        “נושא המידע” פירושו כפי שנקבע בחקיקת פרטיות המידע, ובנספח זה יתייחס לנושאי המידע שהינם משתמשי הקצה העושים שימוש בשירותי אקספוזבוקס תחת החשבון העסקי של הלקוח.

1.3.        “מידע” פירושו כל מידע, לרבות מידע אישי ומידע רגיש, ביחס לנושא המידע אשר יעובד ו/או אשר תתאפשר אליו גישה במסגרת השירותים, כמפורט ומוגדר בחקיקת פרטיות המידע ואשר הועבר לאקספוזבוקס ישירות על ידי הלקוח.

1.4.        “אירוע אבטחה” כהגדרתו בסעיף 11(א) לתקנות וכן “אירוע אבטחה חמור” כהגדרתו בסעיף 1 לתקנות.

2. מידע ושימוש מורשה

2.1.        לצורך מתן השירותים יתכן ויהיה על הלקוח להעביר לספק השירותים מידע ביחס לאותם משתמשי קצה אשר עשוי לכלול מידע אישי כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ועוד.

2.2.        במהלך תקופת מתן השירותים על ידי ספק השירותים ללקוח, ספק השירותים יעשה שימוש ו/או יעבד בכל צורה ו/או יאסוף ו/או יאחסן (לפי הרלוונטי) את המידע האמור בסעיף 2.1 לעיל (“מידע מורשה“).

2.3.        כל פעולות עיבוד המידע המורשה אשר יבוצעו על ידי ספק השירותים יהיו כמפורט בטופס פרטי מידע מורשה, המצ”ב כנספח א’.

2.4.       השימוש במידע המורשה יעשה אך ורק לצורך מתן השירותים (“שימוש מורשה“). יובהר בזאת כי השימוש המורשה יכלול פעולות סבירות שהינן נדרשות למתן השירותים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ספק השירותים יהיה רשאי לאסוף ו/או לעבד ו/או לאחסן ו/או לעשות שימוש במידע שאינו בגדר השימוש המורשה, במידה וספק השירותים מחויב לכך תחת הוראות הדין החל ובמקרה כאמור, ספק השירותים ימסור ללקוח הודעה ביחס לדרישה כאמור (בהינתן שהדין החל אינו אוסר על כך).

2.5.       איש הקשר מטעם ספק השירותים אשר הינו מוסמך להשיב לכל שאילתה ו/או פנייה מטעם הלקוח ביחס לשימוש ועיבוד המידע המורשה ו/או יישום הוראות נספח זה הינו: privacy@exposebox.com  

3. זכויות נושאי המידע ובקשות מטעם צדדים שלישיים ביחס למידע

3.1.       הלקוח יספק לנושאי המידע כל הודעה נדרשת, אשר עומדת בדרישות השקיפות והגילוי הקבועים בחקיקת פרטיות המידע לרבות, אופן איסוף המידע, השימוש בו והעברתו לצדדים שלישיים (לדוגמה לספק השירותים), ובפרט, כמפורט בהוראות סעיף 11 לחוק.

3.2.        מוסכם בזאת כי, במידה ותתקבל אצל ספק השירותים בקשה מטעם רשות מוסמכת ו/או כל צד שלישי מוסמך אחר ו/או נושא מידע ביחס למידע המורשה אשר שמור ו/או מאוחסן ו/או מוחזק ו/או מעובד בכל אופן על ידי ספק השירותים, יפנה ספק השירותים את הצד השלישי הרלוונטי אל הלקוח, על מנת לאפשר ללקוח להשיב ישירות לגורם הרלוונטי, למעט אם מחויב ספק השירותים לפעול אחרת בהתאם להוראות הדין ובמקרה כאמור, ספק השירותים יודיע על כך בכתב ללקוח (במידה ולא חל איסור על פי הוראות הדין למסור הודעה כאמור). הצדדים ישתפו פעולה בתום לב ויסייעו האחד למשנהו באופן סביר ביחס לטיפול בפנייה כאמור.

4. נותני שירותים מטעם ספק השירותים

4.1.        מובהר בזאת כי לצורך מתן השירותים, ספק השירותים מתקשר עם נותני שירותים חיצוניים, לרבות ספקי שירותי אחסון וכדומה (“נותני השירותים החיצוניים“). עוד מובהר, כי במסגרת התקשרויות עם נותני השירותים החיצוניים כאמור, יעובד ו/או יוחזק ו/או יאוחסן המידע המורשה על ידי אותם נותני שירות חיצוניים. הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מסכים, מאשר ומורה לספק השירותים ליתן גישה אל המידע המורשה לנותני השירות החיצוניים בהתאם לשיקול דעתו של ספק השירותים לצורך עיבודו.

5. אמצעי אבטחה ואירוע אבטחה

5.1.        ספק השירותים יטמיע ויבטיח את קיומם של אמצעי אבטחה מקובלים, טכנולוגיים וארגוניים, על מנת להגן על הגישה למידע המורשה והשימוש בו על ידי ספק השירותים. ספק השירותים ינקוט בפעולות הנדרשות על מנת להבטיח כי גישתם של עובדיו ו/או כוח האדם מטעמו למידע המורשה הינם מוגבלים, ובמידה הנדרשת לצורך אספקת השירותים.

5.2.        ספק השירותים ידווח ללקוח על אירוע אבטחה, הנוגע למידע המורשה, תוך זמן סביר לאחר שייוודע לקרות האירוע. הצדדים ישתפו פעולה בתום לב, וידונו על האמצעים אשר יש לנקוט על מנת לרפא ו/או למזער ו/או למנוע את השפעותיו של אירוע האבטחה, לרבות דיווח על פי הוראות הדין.

6. דיווח וביקורת

6.1.        לבקשת הלקוח ספק השירותים ידווח ללקוח, אחת לשנה, על אודות אופן ביצוע חובותיו לפי חקיקת פרטיות המידע ונספח זה.

6.2.        ספק השירותים יאפשר ללקוח, ו/או למפקח אשר מונה מטעמו, לבצע ביקורת על ביצוע התחייבויותיו לפי נספח זה וביחס למידע המורשה בלבד, לרבות באופן של הצגת מסמכים ואסמכתאות מתאימות וזאת, לא יותר מאחת לשנה, ובתיאום מראש, תוך שהצדדים מסכימים על גורם בלתי תלוי ובעל כישורים מתאימים לביצוע ביקורת כאמור, ובכפוף לחתימתו על הסכם סודיות סטנדרטי. תוצאות הביקורת יהוו מידע סודי, למעט אם גילויים נדרש על פי הוראות הדין, ויובאו לידיעת ספק השירותים.

7. התחייבויות הלקוח

7.1.        הלקוח מצהיר כי יש בידו את כל ההרשאות ו/או ההסכמות הנדרשות בהתאם לדין החל, לשם העברת המידע המורשה לספק השירותים ועיבודו על ידי ספק השירותים בהתאם להוראות ההסכם והנספח, וכי עיבוד המידע המורשה על ידי ספק השירותים לא יפר את זכויותיו של צד שלישי כלשהו, לרבות נושאי המידע.

7.2.        הלקוח מצהיר ומאשר כי הוא מעבד את המידע המורשה בהתאם להוראות הדין החל, וכי הוא עומד בכל החובות המוטלות על בעל מאגר מידע מכוח החוק.

8. תוקף וסיום

נספח זה יהיה בתוקף למשך המאוחר מבין (א) תקופת ההסכם; או (ב) כל עוד ספק השירותים מחזיק במידע המורשה או שיש בידי ספק השירותים אפשרות לבצע גישה למידע כאמור.

9. כללי

9.1.        כל הוראות ההסכם שלא תוקנו במפורש בהתאם להוראות נספח זה נשארות בעינן. במקרה של סתירה בין הוראות נספח זה להוראות ההסכם, יגברו הוראותיו של נספח זה.

9.2.       נספח זה אינו גורע מחובותיהם של מי הצדדים החלות עליהם מטעם חקיקת פרטיות המידע.

נספח “א”

מידע מורשה

נספח זה כולל התייחסות לדרישות תקנה 15 לתקנות בקשר עם מידע המעובד על ידי גורם חיצוני, כמפורט להלן:

סוגי המידע אשר כלולים או עלולים להיות כלולים במאגרי הלקוח

  • ספק השירותים רשאי לעבד מידע כמפורט להלן:

o       שם פרטי ושם משפחה

o       כתובת, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני

o       כתובת IP ו Cookies

o       מידע בדבר המכשיר בו נעשה שימוש כולל, בין היתר, סוג, יצרן, מערכת הפעלה, מיקום גאוגרפי, רשימת התוכנות המותקנות במכשיר ונתוני פרסום. 

מטרות השימוש המותרות במידע האישי

  • מתן השירותים ללקוח בהתאם להסכם.

סוג העיבוד או הפעולה שספק השירותים רשאי לבצע

  • ספק השירותים רשאי לעבד את המידע בהתאם להוראות ההסכם והנספח, לרבות אחסון, שמירה, העברה, מתן גישה, תיקון וכו’, והכל כנדרש לשם מילוי התחייבויות ספק השירותים תחת ההסכם.
  • אקספוזבוקס עשויה לבצע מעקב על הפעולות הקשורות למידע הנאסף באתר האינטרנט או היישום של הלקוח כגון:

o       כל פתיחה וצפייה בעמוד (גם על פי קטגוריות ומוצרים)

o       הוספה לסל קניות

o       רכישה

o       חיפוש פנימי בעמוד האינטרנט

o       הרשמה לניוזלטר

o       הקלקה על המלצות מוצרים

o       הקלקה במייל שנשלח ללקוח

o       כניסה לעמוד מקמפיינים חיצוניים

o       תזוזת עכבר על העמוד

 

נספח הגנת הפרטיות
ואבטחת מידע