תנאי השירות המפורטים מטה (להלן: “התנאים“) יסדירו את תנאי ההתקשרות בין אקספוזבוס בע”מ והחברות הקשורות לה (להלן: “אקספוזבוקס” או “החברה“) לבינך (להלן: “אתה” או “הלקוח“) ויכנסו לתוקפם החל מהמועד הקובע המופיע בטופס ההזמנה (להלן: “המועד הקובע“). תנאים אלה יהוו הסכם בינך לבין החברה וייראו כחלק בלתי נפרד מטופס ההזמנה שבוצע בין החברה לבינך (להלן: “טופס ההזמנה“, ויחד עם תנאים אלה, “ההסכם“), המפרט את התנאים הספציפיים בהם שירותי החברה (להלן: “השירותים“) מורשים ללקוח וכן כל השירותים המקצועיים הנוספים (להלן: “השירותים המקצועיים“) המוזמנים על ידי הלקוח. במקרה של אי התאמה בין תנאים אלה לבין טופס הזמנה, התנאים המפורטים בטופס הזמנה יגברו. למונחים שאינם מוגדרים במסגרת תנאים אלה תהיה המשמעות המיוחסת להם בטופס ההזמנה. לעניין הסכם זה, החברה או לקוח, כל אחד לבדו יכונה “צד”  וביחד “הצדדים“.

  1. שירותים

1.1 רישיון. במהלך תקופת השימוש המפורטת בטופס ההזמנה הרלוונטי (להלן: “תקופת השימוש“) ובכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בהסכם זה ובטופס ההזמנה הרלוונטי, החברה מעניקה ללקוח רישיון שאינו בלעדי, שאינו ניתן להעברה, שאינו ניתן להעברה כרישיון משנה, מוגבל, ניתן לביטול (א) ללקוח למשתמשים המורשים של הלקוח והלקוח (להלן: “המשתמשים המורשים“) להשתמש בשירותים לשימוש העסקי הפנימי של הלקוח ורק עבור אתרי האינטרנט של הלקוח, אפליקציות סלולריות או נכסים דיגיטליים אחרים שעבורם יש לספק את השירותים (להלן: “נכסים דיגיטליים“) כמפורט בטופס ההזמנה הרלוונטי; (ב) ליישם את הקוד הקנייני של אקספוזבוקס (להלן: “הקוד“) אותו הלקוח יידרש לשלב עם הנכסים הדיגיטליים המתאימים על פי התיעוד (כפי שיוגדר בהמשך) וסיוע סביר שהועמדו לרשות הלקוח על ידי החברה. הלקוח ישתמש ברישיונות שהוענקו כאן לטובתו בלבד ולא ישתמש ברישיונות אלו לטובת צד ג’ כלשהו.

1.2 רישיון לתוכן שיווקי ללקוחות. בכל הקשור לשירות המודעות של החברה, הלקוח מעניק לחברה רישיון שאינו בלעדי, הניתן להעברה, שאינו כולל תמלוגים לכל תקופת השימוש לשימוש בסימני המסחר של הלקוח, בשמות המסחר, בסימני השירות, בסלוגנים, בסיסמאות, בסמלים מזהים מסחריים אחרים ובכל שאר תוכני השיווק או התוכן הפרסומי המסופק על ידי הלקוח לחברה (להלן: “התוכן השיווקי של הלקוחות“) בקשר לפרסום, קידום ומכירה של מוצרי הלקוח, שירותיו או עסקיו, וכן כדי להעניק רישיון משנה לצדדים שלישיים עבור אספקת שירותים אלו. הלקוח מאשר כי הוא מכיר ומסכים כי החברה או רישיונות המשנה שלה רשאים לשנות ולהתאים תוכן שיווקי של לקוח על מנת לספק באופן אפקטיבי את השירותים שהוזמנו לפי שיקול דעתה הסביר של החברה.

2. הטמעת השירות

הלקוח מתחייב בזאת (א) להתקין ולהטמיע את הקוד בנכסים הדיגיטליים הרלוונטיים שלו בהתאם לתיעוד; (ב) לשתף פעולה עם החברה ולספק את כל הסיוע והמידע הסבירים לחברה על מנת לאפשר לחברה לספק את השירותים, לרבות, ללא הגבלה, גישה למידע, פרטים ואנשי רלוונטיים של הלקוח וכן (ג) להשתמש בשירותים, בקוד ובתיעוד בהתאם לכל החוקים והתקנות החלים, לרבות, אך לא רק, לחוקים בנושא אבטחת מידע ופרטיות. הלקוח מודע לכך כי שיתוף הפעולה והסיוע כאמור נחוצים כדי לאפשר לחברה לספק את שירותיה כנדרש. מבלי להגביל את הכלליות של האמור לעיל, על הלקוח עשויות לחול חובות נוספות אשר יפורטו בטופס ההזמנה הרלוונטי.

  1. שינויים בתנאי השירות

הברה רשאית לשנות תנאים אלה או כל מדיניות או תנאים אחרים המוזכרים בתנאים אלה לרבות, אך ללא הגבלה, למדיניות הפרטיות, ובמידה וחלה, התוספת להגנת המידע (ביחד, “מדיניות נוספת“) בכל עת על ידי פרסום גרסה מתוקנת של תנאי השירות והמדיניות הנוספת באתר החברה. התנאים העדכניים ייכנסו לתוקף החל מתאריך חידוש תקופת 12 החודשים הבאים, ובלבד שעדכון התנאים יפורסם לפחות 60 יום לפני תחילת תקופת החידוש הרלוונטית. על ידי המשך השימוש או קבלת השירותים, הלקוח מסכים להיות מחויב לתנאים העדכניים או לכל מדיניות עדכנית נוספת. באחריות הלקוח לבדוק באתרי האינטרנט המפורטים כאן באופן קבוע אם יש שינויים בתנאים אלה או במדיניות הנוספת, לפי העניין. אם הלקוח לא מסכים עם אחד או יותר מהשינויים בתנאים אלה, הסעד היחיד והבלעדי של הלקוח יהיה הפסקת קבלת השירותים וזאת בהתאם להוראות סעיף 12 להלן.

  1. זכויות קנייניות

4.1 החברה ו/או מי מטעמה הינה בעלת כל זכויות הקניין הרוחני בשירותים, בקוד, בתיעוד או בכל כלי תכנות המסופקים על ידי החברה ובעותקים שלהם והלקוח מכיר כי כל זכויות הקניין הרוחני בשירותים, בקוד, בתיעוד או בכל כלי תכנות המסופקים על ידי החברה, וכן כל הסימנים המסחריים, שמות המסחר, זכויות היוצרים, הפטנטים, ההמצאות הניתנות לרישום פטנטים הם ויישארו בבעלותה הבלעדית של החברה ובכפוף רק לזכויות ולרישיונות שניתנו במפורש על ידי החברה להלן. לעניין תנאים אלה “זכויות קניין רוחני” פירושן הזכויות המשפטיות, האינטרסים והיתרונות הגלומים (א) בכל רעיון, עיצוב, מושג, טכניקה, המצאה, גילוי או שיפור, ללא קשר לפטנטיות אך כולל פטנטים, בקשות לפטנטים, סודות מסחריים וידע; (ב) בכל יצירת מחבר, ללא קשר לזכויות היוצרים, אך לרבות זכויות יוצרים וכל זכויות מוסריות המוכרות בחוק; ו- (ג) בכל זכויות דומות אחרות על בסיס עולמי.

4.2 הלקוח הינו בעל כל זכות, קניין ועניין, לרבות, ללא הגבלה, כל הפטנטים, זכויות היוצרים, סודות המסחר, הסימנים המסחריים, האלגוריתמים, הידע, הכלים, תוכנת המחשב וזכויות דומות, בנכסים דיגיטליים ועבורם, וכל חלק מהם, ללא הגבלה, כל עבודה נגזרת, שיפורים, שינויים, פידבקים, תיקוני שגיאות, או כל שינוי ושיפור אחר, מאת מי שהופק.

4.3 לצורך תנאים אלה, המונח “תיעוד” פירושו המפרט, מסמכי העיצוב והניתוחים, כלי התכנות, התוכניות, הדגמים, תרשימי הזרימה, הדוחות והשרטוטים, התיעוד וכל תיאור אחר הקשור לשירותים כפי שהחברה עשויה לספק ללקוח מעת לעת, שממילא נועדו להסביר את הפונקציונליות המיועדת של השירותים ולסייע בהתקנה, השימוש והתצורה של השירותים.

4.4 הלקוח לא יאפשר, ואף לא יאפשר לצד שלישי כלשהו, ​​(א) לנסות, או לקחת חלק בניסיון, להסתנן, לפרוץ, להנדס לאחור או לפענח את השירותים, הקוד או כל חלק ממנו לכל מטרה; (ב) להציג מצג כי הוא מחזיק בזכויות קנייניות כלשהן בשירותים, בקוד, בתיעוד או בנגזרת מהם; (ג) לנקוט במישרין או בעקיפין כל פעולה כדי לערער על זכויות הקניין הרוחני של החברה או להפר אותן בכל דרך שהיא; (ד) למעט כמותר באופן ספציפי בכתב על ידי החברה, להשתמש בשם, בסימנים המסחריים, בשמות המסחריים והלוגואים של החברה; (ה) למעט למפורט כאן, להשתמש, להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם או ליצור בדרך אחרת יצירות נגזרות מכל חלק או תוכן בשירותים, דוחות או תיעוד; (ו) להסיר את זכויות היוצרים, הסימן המסחרי או ההודעות הקנייניות האחרות הכלולות בשירותים, בקוד או במוצרים, בשירותים או בתיעוד אחר המסופקים במהלך ביצוע השירותים או; (ז) לנקוט בכל פעולה שנועדה לפגוע, להפריע או להגביל את הפונקציונליות התקינה של השירותים או הקוד, או לאפשר למשתמשים שאינם מורשים לקבל גישה שאינה מורשית על ידי החברה לשירותים או לכל מערכת, נתונים, סיסמא או מידע אחר של החברה, משתמשיה, או כל גורם אחר הקשור לחברה או; (ח) לשכור, למכור, להקצות או להעביר בדרך אחרת זכויות בשירותים או בשירותים המקצועיים, בקוד או בתיעוד.

4.5 על אף האמור לעיל, כל פלט שנוצר או יוצר על ידי השירותים, לרבות כל הנתונים, דוחות, נתונים סטטיסטיים, מסקנות, ניתוחים, רשימות והמלצות הקשורות אך ורק ללקוח, יהיו רכושו הבלעדי של הלקוח. הלקוח מעניק בזאת לחברה במהלך התקופה, רישיון גלובלי, שאינו בלעדי, שאינו ניתן להעברה, ואינו ניתן להעברה כרישיון משנה, ללא תמלוגים, להשתמש, לשכפל ולהכין עבודות נגזרות של כל הנתונים שנמסרו על ידי הלקוח לחברה בקשר לתנאים אלה וכן כל הפלט שנוצר ומופק על ידי השירותים, אך ורק במטרה לאפשר לחברה לספק את השירותים ללקוח כמפורט ובכפוף לתנאים אלה.

4.6 למעט כפי שהוענק במפורש בתנאים אלה, לא ניתן ללקוח שום רישיון או זכות במשתמע, בהשתק או בכל דרך אחרת ביחס לשירותים, הקוד, התיעוד או כל זכויות קניין רוחני אחרות של אקספוזבוקס.

4. טפסי הזמנה, תשלומים וחשבוניות

4.1 כל טפסי ההזמנה מחייבים ובלתי ניתנים לביטול אלא אם כן נקבע אחרת באופן מפורש בטופס ההזמנה הרלוונטי.

4.2 הלקוח הינו בעל כל זכות, קניין ועניין, לרבות, ללא הגבלה, כל הפטנטים, זכויות היוצרים, סודות המסחר, הסימנים המסחריים, האלגוריתמים, הידע, הכלים, תוכנת המחשב וזכויות דומות, בנכסים דיגיטליים ועבורם, וכל חלק מהם, ללא הגבלה, כל עבודה נגזרת, שיפורים, שינויים, פידבקים, תיקוני שגיאות, או כל שינוי ושיפור אחר, מאת מי שהופק.

4.3 לצורך תנאים אלה, המונח “תיעוד” פירושו המפרט, מסמכי העיצוב והניתוחים, כלי התכנות, התוכניות, הדגמים, תרשימי הזרימה, הדוחות והשרטוטים, התיעוד וכל תיאור אחר הקשור לשירותים כפי שהחברה עשויה לספק ללקוח מעת לעת, שממילא נועדו להסביר את הפונקציונליות המיועדת של השירותים ולסייע בהתקנה, השימוש והתצורה של השירותים.

4.4 הלקוח לא יאפשר, ואף לא יאפשר לצד שלישי כלשהו, ​​(א) לנסות, או לקחת חלק בניסיון, להסתנן, לפרוץ, להנדס לאחור או לפענח את השירותים, הקוד או כל חלק ממנו לכל מטרה; (ב) להציג מצג כי הוא מחזיק בזכויות קנייניות כלשהן בשירותים, בקוד, בתיעוד או בנגזרת מהם; (ג) לנקוט במישרין או בעקיפין כל פעולה כדי לערער על זכויות הקניין הרוחני של החברה או להפר אותן בכל דרך שהיא; (ד) למעט כמותר באופן ספציפי בכתב על ידי החברה, להשתמש בשם, בסימנים המסחריים, בשמות המסחריים והלוגואים של החברה; (ה) למעט למפורט כאן, להשתמש, להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם או ליצור בדרך אחרת יצירות נגזרות מכל חלק או תוכן בשירותים, דוחות או תיעוד; (ו) להסיר את זכויות היוצרים, הסימן המסחרי או ההודעות הקנייניות האחרות הכלולות בשירותים, בקוד או במוצרים, בשירותים או בתיעוד אחר המסופקים במהלך ביצוע השירותים או; (ז) לנקוט בכל פעולה שנועדה לפגוע, להפריע או להגביל את הפונקציונליות התקינה של השירותים או הקוד, או לאפשר למשתמשים שאינם מורשים לקבל גישה שאינה מורשית על ידי החברה לשירותים או לכל מערכת, נתונים, סיסמא או מידע אחר של החברה, משתמשיה, או כל גורם אחר הקשור לחברה או; (ח) לשכור, למכור, להקצות או להעביר בדרך אחרת זכויות בשירותים או בשירותים המקצועיים, בקוד או בתיעוד.

4.5 על אף האמור לעיל, כל פלט שנוצר או יוצר על ידי השירותים, לרבות כל הנתונים, דוחות, נתונים סטטיסטיים, מסקנות, ניתוחים, רשימות והמלצות הקשורות אך ורק ללקוח, יהיו רכושו הבלעדי של הלקוח. הלקוח מעניק בזאת לחברה במהלך התקופה, רישיון גלובלי, שאינו בלעדי, שאינו ניתן להעברה, ואינו ניתן להעברה כרישיון משנה, ללא תמלוגים, להשתמש, לשכפל ולהכין עבודות נגזרות של כל הנתונים שנמסרו על ידי הלקוח לחברה בקשר לתנאים אלה וכן כל הפלט שנוצר ומופק על ידי השירותים, אך ורק במטרה לאפשר לחברה לספק את השירותים ללקוח כמפורט ובכפוף לתנאים אלה.

4.6 למעט כפי שהוענק במפורש בתנאים אלה, לא ניתן ללקוח שום רישיון או זכות במשתמע, בהשתק או בכל דרך אחרת ביחס לשירותים, הקוד, התיעוד או כל זכויות קניין רוחני אחרות של אקספוזבוקס.

  1. טפסי הזמנה, תשלומים וחשבוניות

5.2 המחיר עבור השירותים יהיה כמפורט בטופס ההזמנה הרלוונטי, ויהיה כפוף להוראות שלהלן:

5.2.1 כל מחיר, הצעות מחיר או כל מחירון המצורפים לטופס הזמנה כלשהו יהיו רלוונטיים במהלך התקופה המפורטת בטופס ההזמנה כאמור בלבד.

5.2.2 במידה והלקוח ישתמש בשירותים בהיקף העולה על רמות השימוש המפורטות בטופס ההזמנה הרלוונטי, הלקוח יחויב בדמי שירות נוספים באותו תמחור, אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב על ידי הצדדים בטופס הזמנה חדש.

5.3 כל המחירים המופיעים בטופס ההזמנה הם סכומים נטו אשר יש לשלמם לחברה והם אינם כוללים מיסים מכל סוג, לרבות מיסי שימוש, מס ערך מוסף, מיסי העסקה, מיסי ייבוא, וכן היטלים מכל סוג שהם העשויים להיות מוטלים על ידי כל ישות ממשלתית הקשורים לכל עסקה המתוארת בתנאים אלה ו/או בטופס ההזמנה (למעט מיסים כנגד הרווח הנקי של החברה). מובהר בזאת כי הלקוח יהיה אחראי לשלם את כל המיסים העקיפים, לרבות, בין היתר, מכירות, שימוש, ערך מוסף, היטלים או כל מיסים אחרים שיכולים להטיל בקשר לתנאים אלה במלואם, גם אם לא צוין הדבר בחשבונית הרלוונטית (למעט מיסים כנגד הרווח הנקי של החברה) והלקוח לא יהיה רשאי לעכב או לנכות מסים כאלה מהתמורה.

5.4 אלא אם כן צוין אחרת במפורש בטופס ההזמנה הרלוונטי:

5.4.1 התשלום מחויב מראש מדי שנה.

5.4.2 חשבונית תונפק ותימסר ללקוח באופן דיגיטלי במועד המוקדם מבין המועד הקובע או תאריך ביצוע טופס ההזמנה.

5.4.3 מועד תשלום החשבוניות הוא תוך 30 יום ממועד הנפקת החשבונית.

5.4.4 כל התשלומים יבוצעו בדולר ארה”ב.

5.4.5 החברה תהיה רשאית להגדיל את דמי השירותים בכל תקופת 12 חודשים של שימוש בשירותים. במקרה שהחברה תבחר לעשות זאת ותגדיל את דמי השירותים, החברה תודיע ללקוח לפחות 90 יום לפני תום כל 12 חודשי השימוש בשירותים.

5.4.6 הלקוח אינו רשאי להעביר נפח חודשי שלא נעשה בו שימוש לחודש שלאחר מכן.

5.4.7 כל חלק שאינו בשימוש מתקציב שירותי מודעות החברה שהוקצה על ידי הלקוח אך לא נעשה בו שימוש, יועבר אוטומטית לחודש הקלנדרי הבא.

5.5 כל תשלום שייעשה על ידי הלקוח בגין השירותים יבוצע ללא קיזוז, ניכוי, תביעה שכנגד, צמצום או גריעה מכל סוג  או אופי.

5.6 במידה והלקוח יאחר בתשלום עבור השירותים, הלקוח יקבל הודעה על כך וכן 7 ימים להסדיר את התשלום. תשלומים מאוחרים יישאו ריבית חודשית בשיעור של 1.5% (או בשיעור הגבוה ביותר המותר על פי החוק החל, אם פחות) ממועד פירעון התשלום עד ששולם במלואו. הלקוח יהיה אחראי לכל ההוצאות (כולל שכר טרחה סביר של עורכי דין) שנגרמו לחברה בגביית סכומים אלו. במידה ולא הוסדר התשלום החברה רשאית לסיים את ההסכם בגין הפרה על פי תנאים אלה.

5.7 במקרה של הפסקת התקשרות עקב הפרה מהותית על ידי החברה, החברה תחזיר את כל דמי השירות הלא מנוצלים ששולמו מראש עבור השירותים על ידי הלקוח. למעט במקרה של סיום טופס הזמנה עקב הפרה מהותית על ידי החברה, לא יינתן החזר כספי, מלא או חלקי, לתקופת השימוש שכבר החלה והלקוח יישא באחריות לכל התשלומים, גם לאחר סיום ההסכם. כישלון לשימוש בשירותים אינו מעלה כל התחייבות להחזיר את דמי השירות ששולמו והלקוח לא יקבל החזר בגין סכומים ששולמו בעבר או סכומים שחייבים עד לסיום התקופה.

  1. שימוש בשירותים

6.1 תקשורת. הלקוח אחראי על השגת ותחזוקת כל המכשירים, החומרה, התוכנה והשירותים להם הלקוח עשוי להזדקק כדי לגשת לשירותים ולהשתמש בהם.

6.2 ניהול לקוחות. הלקוח אחראי באופן בלעדי ומלא על קיום חוק הגנת הצרכן הטלפוני (TCPA), על בקרת תקיפה ושידול לפורנוגרפיה (CAN-SPAM) וכן ציות לחוקים זרים ובינלאומיים החלים על הודעות שיווק, והלקוח לוקח את מלא האחריות להבטיח שהודעות שיווקיות יישלחו אך ורק לאלו הרשאים לקבלם כחוק. התחייבויות הלקוח ביחס לניהול לקוחות כוללות גם את החובות המתוארות בסעיפים 6.6 ו- 8.2 להלן.

6.3 השבתה. הלקוח מאשר כי הגישה של הלקוח לשירותים והשימוש בהם עשויים להיות מושעים למשך זמן השבתה מתוזמן או לא מתוזמן או אי זמינות של חלק כלשהו או של כל השירותים מכל סיבה שהיא, כולל כתוצאה מהפסקות חשמל, תקלות במערכת או הפרעות אחרות. , או כל מעשה, השמטה או כשל אחר מצב החברה.

6.4 השעיה, הגבלה או סיום. החברה תהיה רשאית להשעות, לסיים או להגביל את הגישה של הלקוח לשירותים באופן מידי בכל עת במקרה (א) שהחברה תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי השימוש בשירותים נעשה בניגוד לחוק או תקנה, תנאים אלה, או כל הסכם החל על השירותים; (ב) שהחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, קובעת כי שהשימוש בשירותים נעשה באופן לא מורשה, לא הולם או לטובת הונאה; (ג) שהחברה תקבע כי השימוש בשירותים משפיע לרעה על הציוד או השירות של החברה ללקוחות לאחרים; (ד) על החברה ייאסר בהוראת בית משפט או סוכנות ממשלתית אחרת לספק את השירותים; (ה) התקפת מניעת שירות או כל אירוע אחר שהחברה תקבע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עלול ליצור סיכון לשירותים או ללקוחות אחרים אם השירותים לא הושעו; או (ו) של אירוע ביטחון או אסון אחר שמשפיע על השירותים או על אבטחת נתוני הלקוח. בנוסף, לחברה תהיה הזכות לשלול או להשעות גישה מידית לשירותים באופן מידי במקרה בו הלקוח לא ישלם לחברה כל סכום המגיע לה עבור  השירותים או במקרה של הפרה או הפרה לכאורה מצד הלקוח  של תנאים אלה. מבלי להגביל את כלליות סעיף זה (סעיף 6), החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, התחייבויות או הפסד כתוצאה מכל השעיה, הגבלה או סיום זכות הלקוח להשתמש בשירותים בהתאם לתנאים אלה.

6.5 פעילויות אסורות. הלקוח אינו רשאי להשתמש בשירותים (א) בניגוד לתנאים אלה; (ב) לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו או זכויות פרסום או פרטיות כלשהן; (ג) להפר כל חוק, תקנה או רגולציה; (ד) לאחסן או להעביר מידע, השמצה, לשון הרע או הטרדה שלא כדין; (ה) לאחסן או להעביר נתונים מגונים, פורנוגרפיים או מגונים בניגוד לחוקים החלים; או (ו) להציג או להפיץ נתונים לא מורשים, תוכנות זדוניות, וירוסים, סוסים טרויאניים, תוכנות ריגול, תולעים, קוד זדוני או מזיק אחר. הלקוח אינו רשאי להפריע או לנסות להפריע או לשבש את שלמות, אבטחה, פונקציונליות או עבודה תקינה של השירותים. הלקוח אינו רשאי לנסות לגלות או להשתמש במפתחות רישיון, קודי גישה או מידע דומה שנמסר מעת לעת לחברה. הלקוח אינו רשאי לנסות לגלות, לגשת, לקרוא, לשנות, להרוס או להזיק לתוכנות, נתונים או מידע אחר המאוחסן במערכת או בקשר עם השירותים על ידי גורם אחר. הלקוח רשאי לגשת לשירותים רק באמצעות הממשקים והפרוטוקולים המסופקים או המורשים על ידי החברה. הלקוח אינו רשאי לגשת לשירותים באמצעים לא מורשים, כגון תוכנה ללא רישיון. הלקוח אינו רשאי להרכיב או להשתמש בחומרים המוצגים על ידי החברה או כל מידע אחר שהושג באמצעות השירותים לצורך דואר זבל, יצירת קשר בלתי רצוי עם מוכרים או לקוחות, או פעילויות פרסום אחרות, שיווקיות או בלתי אפשריות אחרות, כולל, ללא הגבלה, פעילויות המפרות חוקים ותקנות נגד דואר זבל.

6.6 ספאם; חובת הלקוח להשיג הרשאה. על פי תנאי חוק CAN-SPAM, בין החברה ללקוח, הלקוח הוא השולח של הדואר האלקטרוני ומחויב למלא אחר כל הדרישות החוקיות החלות על שליחת דוא”ל תחת CAN-SPAM, כולל, אך ללא הגבלה, לאיסור השליחה, כתובות דוא”ל לא רצויות לאנשים שאיתם אין לקוח קשר עסקי או שלא ביקשו (הצטרפו) להודעות הדוא”ל של הלקוח (דואר זבל). כחלק מהסכמתו לתנאים אלה, הלקוח מסכים לשלוח דוא”ל מבוסס הרשאה רק בקשר לשימושו בשירותים. “מבוסס הרשאה” פירושו כי כל הנמענים חייבים להצטרף לקבלת תקשורת בדוא”ל מהלקוח. דוא”ל שנשלח על ידי הלקוח חייב לכלול את כל המידע הנדרש על ידי CAN-SPAM.

6.7 מידע הנוגע לילדים. הלקוח מתחייב שלא להעלות או לשלב ברשימות לקוחות כלשהן, או לספק לחברה מידע אודות אנשים שהלקוח מכיר או שיש לו סיבה לדעת שהם מתחת לגיל 16. במידה והלקוח מגלה שהוא העלה, שילב ברשימות לקוחות כלשהן, או בדרך אחרת, המספקת לחברה מידע אודות אנשים שהלקוח יודע או מגלה שהם מתחת לגיל 16, הלקוח מסכים להסיר מידע כזה מיד ממערכות החברה ולהודיע ​​לחברה על תקרית זו.

7. סודיות

7.1 כל אחד מן הצדדים עשוי מעת לעת במהלך תקופת השימוש, לחשוף (להלן: “הצד המוסר“) לצד השני (להלן: “הצד המקבל“) מידע שאינו ציבורי, קנייני, סודי ו/או סודי מסחרי (להלן: “המידע הסודי“). ללא תלות בעובדה אם סומן או זוהה ככזה או האופן בו הוא מוגש, ייחשב כל מידע העשוי בהתאם לנסיבות, להיחשב סודי, קנייני או רגיש תחרותית, לרבות, אך ללא הגבלה, לתנאים של הסכם זה, למידע סודי של הצד החושף. הצד המקבל מסכים: (א) לא לחשוף את המידע הסודי של הצד המוסר לצדדים שלישיים פרט לדירקטורים, נושאי משרה, עובדיו או יועציו (ביחד, “הנציגים“) על בסיס “הצורך לדעת” לצורך מתן השירותים ובתנאי שהנציגים כאמור מחויבים בהסכמים בכתב לקיים חובות סודיות ברמה שאינה פחותה מהכלול בהסכם זה; (ב) לא להשתמש או לשכפל את המידע הסודי של הצד המוסר, כולו או חלקו, למטרות כלשהן למעט לצורך קיום זכויותיו ואחריותו לפי הסכם זה; (ג) לשמור על סודיות המידע הסודי של הצד המוסר תוך שימוש באותה רמת טיפול בה הוא משתמש כדי להגן על מידע סודי משלו, ואשר בכל מקרה לא יפחת מרמת טיפול סבירה.

7.2 האמור לעיל לא יחול על מידע שהצד המקבל יכול להוכיח בתיעוד כתוב ומתוארך כי המידע: (א) היה בידי הצד המקבל, טרם גילויו, למעט כתוצאה מהפרת חוק או התחייבות חוזית מצד הצד המקבל; (ב) התקבל כדין על ידי הצד המקבל מצד שלישי בעל זכות לחשוף את המידע, וללא חובות סודיות הידועות לצד המקבל ביחס למידע כזה; (ג) הוא מידע הידוע לציבור הוא הופך לכזה שלא דרך מעשה פסול של אחד מהצדדים; (ד) מאושר לפרסום בכתב על ידי הצד המוסר, אליו שייך המידע סודי או הקנייני; או (ה) פותח באופן עצמאי על ידי הצד המקבל מבלי להסתמך על, להתייחס או להשתמש במידע כלשהו של הצד המוסר וללא כל הפרה של תנאים אלה, כפי שניתן להוכיח בתיעוד בכתב. על אף האמור לעיל, אם הצד המקבל נדרש בהליך משפטי או בחוקים, בכללים או בתקנות החלים עליו לחשוף מידע מהמידע הסודי, אזי לפני גילוי כזה, וכלל שהחוק מתיר, הצד המקבל יודיע מידית לצד המוסר על מנת לאפשר לו לבקש צו הגנה או כל סעד מתאים אחר.

7.3 חובת הסודיות לפי סעיף 7 זה תהיה בתוקפה לתקופת השימוש ותשרוד כל תפוגה או סיום  הזמנה לתקופה של 3 שנים ותחליף כל התחייבות סודיות קודמת בין הצדדים.

8. פרטיות והגנת מידע

8.1 הלקוח יעניק לחברה גישה לאיסוף נתונים ממשתמשי הקצה של הלקוח (“משתמשי הקצה“) לצורך מתן השירותים, או ישתף נתונים אלו עם החברה בדרך אחרת. כל התחייבויות הגנת המידע של הצדדים על פי הסכם זה כפופות לנספח עיבוד המידע, המצורף להסכם זה.

8.2 הלקוח מכיר ומסכים כי החברה הינה אך ורק נותנת שירות, ואין לה קשר או התקשרות חוזית עם משתמשי הקצה. הלקוח מאשר עוד כי איסוף ועיבוד נתונים אישיים, כפי שהוגדרו ותוארו בתוספת להגנת המידע, באמצעות השירותים, מתבססים על הרשאות שהוצגו על ידי הלקוח כנדרש על פי החוקים החלים. לאור כך, הלקוח יהיה אחראי לקבלת הסכמת משתמשי הקצה שלו לאיסוף נתונים ועיבודו, על ידי הצגת הרשאות, הודעות או מנגנון הסכמה, כמו גם חשיפת השימוש בו בקוד ובשירותים ושיתוף נתונים עם החברה הנדרש על פי החוקים החלים, כולל קישור למדיניות הפרטיות של החברה הזמינה בכתובת: https://exposebox.com/privacy-policy/. הלקוח יאפשר למשתמשי הקצה לבטל את הסכמתם לאיסוף נתונים כנדרש על פי החוקים החלים. במידה ויידרש על ידי החברה, הלקוח יוכל להציג את הסכמת משתמשי הקצה שהושגו על ידי הלקוח.

8.3 החברה תאחסן, תעבד ותשתמש בנתונים אישיים, בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.

8.4 ייעוץ משפטי. על אף האמור לעיל, המלצות החברה המצויות בהסכם זה או שיתווספו לו בעתיד, לרבות בנוגע להודעות בנושא פרטיות, אינן מהוות ייעוץ משפטי והחברה אינה מעניקה כל ייעוץ משפטי או מציעה עזרה משפטית כלשהי. זאת ועוד, הלקוח מאשר ומסכים כי הוא האחראי הבלעדי ועליו להסתמך על הייעוץ המשפטי שלו באשר לחשיפות הפרטיות שלו ודרישות משפטיות אחרות. הלקוח אחראי באופן בלעדי לתוכן ויעילות מדיניות הפרטיות והודעותיו, ולא יציג שום מצג או אחריות לגבי החברה או השירותים (למעט כאמור לעיל).

9. אחריות שירותים; הצהרת אחריות

9.1 החברה מצהירה ומתחייבת כי:

9.1.1 היא אינה מחויבת או מהווה צד כלשהו להסכם או הבנה כלשהו עם צד ג’ כלשהו אשר יפריע או יפריע לזכותה לבצע את התחייבויותיה על פי תנאים אלה ולהעניק רישיון לשירותים המפורטים להלן;

9.1.2 השירותים שיינתנו תחת תנאים אלה, כמו גם כל אמצעי המשמש לספק שירותים כאלה, למיטב ידיעתה של החברה, יהיו נקיים מווירוסים, תוכנות זדוניות, סוסים טרויאניים, מלכודות או כל מכשירי השבתה או נטרול  או קוד זדוני;

9.1.3 כל תמיכה תבוצע (א) בהתאם למדיניות התמיכה (כהגדרתה להלן), (ב) על ידי אנשים בעלי מיומנות, הכשרה ורקע מתאימים, ו- (ג) בהתאם לסטנדרטים המקובלים בתעשייה.

9.2 תמיכה טכנית ופרטים לגבי זמינות השירותים, לרבות גישה לשירותים, יהיו בהתאם למדיניות התמיכה של החברה הזמינה בכתובת https://www.exposebox.com/sla-he/, כפי שעשויים להתעדכן על ידי החברה, התנאים אשר משולבים כאן בהפניה (“מדיניות השירות“).

9.3 אלא אם כן נקבע אחרת באופן מפורש בהסכם זה, אתה מסכים שהחברה לא התחייבה בפניך שום התחייבות מפורשת לגבי השירותים והקוד וכי השירותים והקודים הניתנים לך “כפי שהם” ללא אחריות כלשהי. החברה מסירה כל האחריות ביחס לשירותים ולקוד; מפורשת או משתמעת; כולל, ללא הגבלה, כל אחריות משתמעת למטרה מסוימת; סחירות; איכות הסחורה או הפרה של זכויות צד שלישי.

  1. הגבלת אחריות

10.1 אלא אם כן נקבע אחרת באופן מפורש בהסכם זה, ובמידה המותרת בהתאם לחוק החל, החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה להפסקת השימוש; הפרעה לעסקים; או נזק ישיר כלשהו; עקיף; מיוחד; משני; או נזקים תוצאתיים מכל סוג שהם (כולל רווחים שאבדו) ללא קשר לצורת הפעולה בכל הקשור לחוזה; נזיקין (כולל רשלנות); חבות מוצר או אחרת; אפילו אם החברה ידעה על אפשרות הנזקים הללו.

10.2 למעט אם נקבע אחרת באופן מפורש בהסכם זה בשום מקרה, לא תהיה האחריות המצטברת של החברה, לכל התביעות הנובעות מתנאים אלה, או שקשורות לתנאים אלה, גבוהה מהסכום הכולל של סכומי כסף ששולמו לחברה על ידי הלקוח בששת החודשים שקדמו לתביעה. הוראות סעיף 10 המגבילה את חבות האחריות של החברה תחול ללא קשר לדרך עשיית הפעולה, בין אם בחוזה או בנזיקין, או הפרה יסודית של תנאי הסכם זה.

10.3 הוראות סעיף 10 זה לא יחולו על תביעות כלשהן הנובעות מ: (א) רשלנות, התנהגות פסולה או הונאה של החברה; או (ב) הפרות של התחייבויות החברה לשמירת סודיות.

  1. שיפוי

11.1 שיפוי מצד החברה

11.1.1 במקרה שתוגש תובענה משפטית כנגד הלקוח המבוססת על טענה כי השירותים מפרים פטנט, זכויות יוצרים, סימן מסחרי, סימן שירות, סוד מסחרי, זכויות במסד נתונים או זכות קניין רוחני או זכות קניינית אחרת של צד שלישי (“תביעת הפרה“), החברה תספק ללקוח הגנה משפטית על חשבונה ותשלם עבור עלויות ונזקים שנפסקו כנגד הלקוח או שהוסכם במסגרת הסדר, ובתנאי ש: (א) הלקוח ימסור לחברה מיד הודעה בכתב על פעולה משפטית שכזו. במידה והלקוח לא ימסור לחברה הודעה מידית כנדרש, החברה לא תשתחרר מההתחייבויות שלה לפי סעיף 11 זה, אלא במקרה והדבר פגע בחברה באופן מהותי; (ב) הלקוח מעניק לחברה סמכות מלאה לניהול המשא ומתן, ההגנה וההסדר המשפטי, ובלבד שלא יתקיים שום הסדר של תביעת הפרה הכוללת סעד שאינו תשלום כספי על ידי החברה ללא הסכמת הלקוח, אשר לא תימנע ממנו באופן בלתי סביר; (ג) הלקוח משתף פעולה באופן מלא עם החברה ביחס לפעולה משפטית כזו; ו- (ד) לא יערך הסדר ביחס לפעולה משפטית כזו ללא אישור בכתב מראש של החברה.

11.1.2 על אף האמור לעיל, החברה לא תישא באחריות להגן ולשלם עבור תביעת הפרה, ככל שהפעולה: (א) מבוססת על שינוי בשירותים שלא שונו על ידי החברה; (ב) נובעת מכישלונו של הלקוח להשתמש בגרסה מעודכנת של השירותים; (ג) מבוססת על שילוב או שימוש בשירותים עם כל תוכנה, תוכנית או התקן כלשהו, לרבות, ללא הגבלה, תוכנה המורשית בתנאי רישיונות קוד פתוח רלוונטיים, שלא סופקה או אושרה על ידי החברה; ו- (ד) נובעת משימוש הלקוח בשירותים לאחר סיום ההסכם.

11.1.3 במקרה בו הלקוח מנוע מלהשתמש בשירותים כלשהם כתוצאה מתביעת הפרה, החברה מתחייבת, (א) להשיג את הזכות להמשיך להשתמש בשירותים או (ב) להחליף או לשנות את השירותים כדי לבטל את ההפרה בזמן מתן ביצועים פונקציונליים משמעותיים. במקרה שהחברה לא תוכל להשיג את הזכות להמשיך להשתמש או להחליף או לשנות את השירותים בהתאם לסעיפים (א) ו- (ב) לעיל, תהיה ללקוח הזכות להפסיק את השירותים, או את התנאים האלה, והחברה תחזיר ללקוח את החלק שלא מומש מהסכום ששולם בפועל לחברה עבור השירותים.

11.1.4 סעיף 11.1 זה מציין את האחריות היחידה והבלעדית של החברה, וכן את הסעד היחיד והבלעדי של הלקוח, תוך התייחסות להפרה של צד שלישי בזכויות קניין אינטלקטואליות של כל סוג שהוא קשור לתנאים אלה.

 11.2 שיפוי מצד הלקוח. הלקוח ישפה את החברה ו/או את חברות הבנות, החברות הכלולות, הדירקטורים, המנהלים, העובדים, הסוכנים, המורשים שלה (ביחד, “משופי החברה“) כנגד כל טענה, תביעה, דרישה, הליך, הוצאות, הפסדים, נזקים ו/או התחייבויות מכל סוג שהם (כולל, אך ללא הגבלה לשכר טרחה סביר של עורך דין) שנטענו, הוגשו, או הובאו לדין (ביחד “הדרישות“) על ידי צד שלישי כלשהו נגד מפגעי החברה הנובעים כתוצאה או קשורים ל: (א) כל מעשה או מחדל מצד הלקוח; (ב) הפרה או הפרה לכאורה של כל אחריות, ייצוג או התחייבות שביצע הלקוח על פי ההסכם; או (ג) כל שימוש בשירותים, בקודים או בתיעוד בכל דרך שאינה עולה בקנה אחד עם ההסכם או תוך הפרתו.

  1. תקופת ההסכם וסיומו

12.1 ההסכם בין הצדדים על פי תנאים אלה וכל טופס הזמנה ייכנס לתוקף החל מהמועד הקובע לתקופה של 12 חודשים שלאחר תקופת הניסיון החינמית של 30 יום (“תקופת השימוש הראשונית“) אלא אם כן הופסק קודם לכן בהתאם לסעיף 12 זה. לאחר מכן יחודש ההסכם באופן אוטומטי לתקופות נוספות של 12 חודשים (יחד עם תקופת השימוש הראשונית – “תקופת השימוש”), אלא אם כן אחד מהצדדים ימסור הודעה בכתב על אי חידושו לפחות 60 יום לפני החידוש הקרוב. הלקוח יישאר אחראי לכל התשלומים, גם אם תשלומים אלו יישארו כחוב פתוח לאחר סיום ההסכם.

12.2 במהלך תקופת הניסיון, כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההסכם מכל סיבה שהיא על ידי שליחת הודעה בכתב לצד השני 48 שעות מראש. לאחר תום תקופת הניסיון, כל צד רשאי לסיים את ההסכם בכל עת, במקרה שהצד השני מפר את ההסכם באופן מהותי ולא מצליח לתקן הפרה כזו תוך 30 יום לאחר קבלת הודעה בכתב על ההפרה מצד הצד השני.

12.3 עם סיום ההסכם מכל סיבה שהיא, הלקוח: (א) יפסיק לאלתר את השימוש בשירותים; (ב) יחזיר לחברה כל מידע סודי שנמצא ברשותו; וכן (ג) יאשר בכתב לחברה כי כל העותקים וההעתקים החלקיים של השירותים והתיעוד הקשור אליהם הוחזרו לחברה או נמחקו או נהרסו ונמחקו מכל ספריות מחשב או התקני אחסון ואינם נמצאים עוד בשימוש על ידי הלקוח.

12.4 כל דבר הנוגד את תנאי ההסכם, למעט הסעיפים הבאים, 4, 5, 6 7, 8, 9.3, 10, 11 ו- 13 ישרוד כל סיום או תפוגה של ההסכם. תשלומים שנצברים ומגיעים לפני סיום ההסכם יישארו בתוקף  גם עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא.

  1. שונות

13.1 הלקוח אינו רשאי להסב, להעביר, או להיפטר בדרך אחרת מהסכם זה או את זכויותיו, האינטרסים שלו או התחייבויותיו להלן ללא הסכמתה בכתב מראש של החברה. החברה רשאית להעביר או להקצות הסכם זה ל: (א) שלוחה של החברה; או (ב) רוכש הרוכש את כל המניות או הנכסים של צד כזה באמצעות שינוי השליטה. כל הקצאה של הסכם זה תוך הפרה של הוראה זו בטלה.

13.2 כל ההודעות והדרישות המפורטות להלן יהיו בכתב ויוגשו על ידי אחת מהפעולות הבאות: (1) שירות אישי; (2) דואר רשום או מאושר בכתובת הגורם המקבל המופיע בטופס ההזמנה (או בכתובת אחרת שתואר על ידי צד זה בהודעה בכתב לצד השני); (3) דואר אלקטרוני לכתובת הגורם המקבל המופיע בטופס ההזמנה באישור אלקטרוני ומיד אחריו (1) ו / או (2). כל ההודעות לחברה יישלחו עם עותק למייל: legal@exposebox.com.

13.3 הסכם זה יפורש בהתאם לחוקי מדינת ישראל, מבלי שיינתן כל תוקף למתקל דינים, ולבתי המשפט המוסמכים השוכנים בתל אביב תהיה סמכות שיפוט בלעדית על הצדדים וכל סכסוך העולה מתוך הסכם זה או בקשר אליו.

13.4 הסכם זה מכיל את כל ההסכם בין הצדדים בנושא זה ומחליף כל הסכם, הבנות, תזכורות, מכתבי כוונות, או ייצוגים בנושא או במאמר זה בעבר, או נכון להיום, נכון למועד הקובע. ניתן לשנות את טופס ההזמנה רק בכתב שנחתם על ידי נציגי הצדדים המוסמכים כדין.

13.5 אם אחד או יותר מתנאי הסכם זה יראו, מכל סיבה שהיא, כלא תקפים או בלתי ניתנים לאכיפה, מונח כזה יתפרש באופן המאפשר לאכוף אותו במידה שתואמת את החוק החל. כל קביעה בדבר פסלותה או אי אכיפתה של הוראה כלשהי בהסכם, לא תשפיע על יתר הוראותיהן אלא אם כן מטרתו העסקית של הסכם זה מסוכלת באופן מהותי.

13.6 הכותרות הראשיות והכותרות של הסעיפים והפסקאות השונות בהסכם זה מיועדות לנוחות בלבד ואינן מיועדות למטרה אחרת כלשהי או להסביר או לשנות הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה.

13.7 החברה תהיה רשאית להשתמש בלוגו של הלקוח באתר האינטרנט ובחומרי הקידום שלו, בכפוף להנחיות שמספק הלקוח, והיא תהיה רשאית להתייחס בפומבי במונחים כלליים להתקשרות בין הצדדים.

 

תנאי שירות

עדכון אחרון: 16 לספטמבר 2020